Monday, 20 January 2014

Wordsearch I

mwrrdthtllmknthngf
myslfmntsgdtphtgrp
hysdlkpttngllmyhps
nsmthngthtwnthlpdr
nkmksmflsdmsskmmrt
hnvvrnjydhrcmpnyht
lvngnhlymntsgdtcdn
gswldlkmjstcpyngDn
ldGlvrbtwthtthdncD
SJNTDPHRSSWTHTCNTX
Tltmmksmthngfmyslf

1 comment:

  1. Okay I can get some of the words....no vowels I presume??

    I'm worried that I 'll make nothing of myself....good to photgraph....something that...company........makes something of myself......????

    ReplyDelete